Wednesday, December 4, 2013

Mongolian Civil procedure

Иргэдэд зориулсан процессын хялбаршуулсан тайлбар гарлаа...

2012 оны хаврын улирал ачаалал ихтэй ажилласны үр дүнд ИХШХШТХ-ийн тайлбар бэлтгэх ажилд оролцож, Jus Line сэтгүүлийн 3 дугаарыг хэвлэлтэд бэлтгэж байсан билээ. Гэтэл өнөөдөр энэ тайлбарууд маань эмхэтгэгдээд ном болжээ. Энд нэхэмжлэлийн бүрдүүлбэрийг хуулийн шаардлагатай харьцуулан шалгах дараалал зэргээс эхлээд процессын зарчмуудыг тусгасан бөгөөд бусад багш нарын тайлбар ИХШХША-г бүхэлд хамарсан билээ. Мэдээж хэрэг УДШ-с эрхлэн гаргасан процессын тайлбар энэ бүтээлийн гол гарын авлага байсан бол багш нар маань тайлбараа илүү цомхон ойлгомжтой болгоход гол анхаарлаа хандуулсан байна.
 

No comments:

Post a Comment