Monday, November 18, 2013

Case books - on Mongolian Civil Law- are available

Иргэний эрх зүйн бодлогын хураамж - 1, 2 номыг өөрчилж, шинэчлэх завгүй явсаар яг хэвээр нь ахин хэвлүүллээ. Иргэний эрх зүйн дасгалын хичээлийн ерөнхий бүтэцийг ямартай ч харж болох юм даа.


No comments:

Post a Comment